Major Shareholders

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDERS:

KuibyshevAzot plus LLC 27,43% of the charter capital;
AktivInvest LLC 15,987% of the charter capital;
KuibyshevAzot-Invest LLC 5,07% of the charter capital;
Other shareholders with the share of participation in the charter capital share less than 5% 51,51%

THE BOARD OF DIRECTORS

Sergey A. Anikushin

Sergey V. Ardamakov

Sergey V. Bobrovsky

Andrey N. Bylinin

Viktor I. Gerasimenko

Lyudmila I. Kudasheva

Viktor P. Kudryavtsev

Anatoly A. Ogarkov

Konstantin G. Rachin

Dmitry V. Rybkin

Sergey A. Tumanov

Yuri G. Shulzhenko

Chairman of the Board of Directors – Viktor I. Gerasimenko

Deputy Chairman of the Board of Directors – Sergey V. Bobrovsky